راهبردهای پیشگیری اجتماع محور

دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 13:10

:eight_spoked_asterisk:راهبردهای پیشگیری اجتماع محور
- آموزش و آگاه سازی در مهارت های 13 گانه
- فرهنگ سازی
- توانبخشی حرفه ای و شغلی


برچسب‌ها: تسهیل گری

ویزگی های برنامه اجتماع محور

دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت 12:50

:eight_spoked_asterisk:ویژگیهای فعالیتهای اجتماع محور

- روشی است که توان مخاطب را افزایش می دهد یعنی فرد وقتی در گروه مشارکت می کند توانمند
می شود. 


برچسب‌ها: تسهیل گری

Analyzing Community Problems

چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 10:42

I understand that:

___Communities, like people, try to solve their problems

___Analyzing those problems helps in their solution

I have taken into consideration the following criteria for analyzing the problem:

___Frequency of the problem

___Duration of the problem

___Scope or range of the problem

___Severity of the problem

___Legality of the problem

___Perception of the problem

زن و توسعه روستایی

چهارشنبه 10 خرداد 1396 ساعت 00:14

باور عمومی برآن است که که مشارکت زنان روستایی عامل اساسی و تعیین کننده در توسعه و رشد جامعه روستایی روستایی به شمار می رود . به علاوه از مشارکت اصولی و برنامه ریزی شده زنان روستایی در فعالیت های توسعه ای می توان به نتایج مثبت زیر رسید :

- تشکیل گرو ههای متشکل از زنان روستایی برای مواجهه با مشکلات و موانع موجود در برابر رشد و توسعه جامعه روستایی و ارائه راه حل های مناسب در زمینه های مختلف 

- ایجاد هم فکری وتبادل افکار ( کنش متقابل اجتماعی ) 

- رفع نیاز های روزمره زنان روستایی از طریق همیاری 

- تربیت انسان های دارای روحیه جمعی و تعاون 

- سازگاری طرح ها ، پروژه ها ، برنامه ها و فعالیت ها با نیاز های محلی و منطقه ای 

- رشد استعداد ها و خلاقیت های زنان روستایی و بهره گیری منطقی از خلاقیت و استعداد زنان روستایی 

-صرفه جویی اقتصادی و کاهش هزینه ها و افزایش میزان بازدهی در فعالیت های اقتصادی مرتبط با زنان روستایی به نظر می رسد،راه شرکت دادن زنان روستایی در امور مربوط به خود آن باشد که نخست به آنان اجازه داده شود تا اقدام به تعیین هدف های برنامه خود بنمایند و آنگاه مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند فعالیت های خود یارانه را سازماندهی کنند و این یعنی توانمندسازی ( افتخار،1379 ). آموزش یک زن ، آموزش یک خانواده است . بنابراین آموزش زنان ، آموزش و توانمندسازی کل جامعه است .